اسماعیل احمدپور

ما بی چراغ خانه ماه را گم کرده ایم

سایت استان: اسماعیل احمدپور – چرا گرفته ای یونس؟ چرا مثل آدمهایی که همه چیزشان شکسته زل زدی به دیوار این خوابگاه که نه سفیدکاری شده و نه نشونه ای از سلامت توش می بینی ، هرکی رسیده روش یادگاری نوشته -آخ که اگر بدانی چه می کشم هرگز دست روی دلم نمی گذاشتی -پاشو […]

پربازديد