اسماعیل صنوبری

«عوامل بروز خشونت در استان کهگیلویه و بویراحمد»

سایت استان: سید اسماعیل صنوبری مشارکت فعال مردم در زندگی اجتماعی را سلامت اجتماعی گویند یکی از عوامل پدیدار توسعه یافتگی جوامع سلامت اجتماعی است در جوامع مختلف عوامل متعددی در نقض سلامت اجتماعی دخیل هستند که خشونت یکی از این عوامل است خشونت از منظر مختلف تعاریف متعددی را به خود گرفته است که […]

چگونگی ظهور خواص استبدادی دموکراتیک و نقش آنها در عدم توسعه کهگیلویه و بویراحمد

سایت استان: اسماعیل صنوبری میل به برابر شدن شرایط اجتماعی از خصوصیات مهم جامعه دموکراتیک است وجود تمایزاتی ناشی از خانواده، قومیت، نژاد، مذهب و طبقه سبب استبدادی شدن جامعه دموکراتیک خواهد شد و جامعه را به سمت‌وسوی نابرابری‌های اجتماعی در تمامی ابعاد هدایت خواهد کرد در کهگیلویه و بویراحمد بافت قومیتی غالب بر استان باعث […]

پربازديد