اصلاح طلبان فرصت سوزي نكنند

اصلاح طلبان فرصت سوزی نکنند

سایت استان: غلامحسین هادیانی نژاد اصول گرایان پیش ازانتخابات ریاست جمهوری درموضع گیریهای مختلف برحضوررقیب قدیمی خود یعنی اصلاح طلبان درعرصه سیاسی تأکید میکردند. اماحالابازسازی جبهه اصلاحات کام برخی ازاصولگرایان را تلخ کرده ، وازبیم فتوحات بیشتری ازسنگرهای دیگرتوسط اصلاح طلبان بسیاردرهراسند. باپیروزی دکترحسن روحانی درانتخابات اخیراکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان تأکید میکردند که دولت […]

پربازديد