اطراف فرودگاه یاسوج

وضعیت بهداشتی ورودی فرودگاه یاسوج نامناسب است

وانت بارهای دوره گرد میوه فروش، نخاله ها و انبارهای مصالح ساختمانی به مسیر ورودی و اطراف فرودگاه شهر یاسوج چهره نازیبایی داده است .

پربازديد