اعتراض معلمان

«شِکوِه از یاری که از ما می بخورد و جام ساقی را شکست»

سایت استان: مجید خرمی جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم؟ سفر آن بود که ما در قدم دل کردیم  «صائب تبریزی» هموطن عزیز… اخیرا و در روزهای گذشته اعتراض صنف معلم را داشتیم که از دولت می خواست به دیده احترام به آنها بنگرند و نسبت به وضعیت معیشتی شان توجه بیشتری کنند. […]

پربازديد