افغانستان

“دموکراسی در افغانستان”

سایت استان: محسن خرامین “به امید دیدار” به رسم همیشه می گوید در آستانه ی در امید، گاهی به خانه ی ما می آید (الیاس علوی) سال ها پیش وقتی برای اولین بار دو رمان «هزار خورشید تابان» و «بادبادک باز» خالد حسینی نویسنده ی افغانی را مطالعه کردم به حال ملت مظلوم افغانستان کور […]

پربازديد