اقتصاد شهری یاسوج

تأملی بر ساختار اقتصاد شهری در یاسوج

سایت استان: اسداله الوندی زاده علی رغم افزایش تدریجی امکانات رفاهی در روستاهای شهرستان بویراحمد به نظر می رسد موج افزایش مهاجرت از روستا به شهر در سالهای اخیر افزایش یافته، که این به عنوان یک خطر جدی متوجه آینده شهر یاسوج است. امروزه غالب کشورها سعی دارند تا با ایجاد تمهیداتی جلوی مهاجرت از […]

پربازديد