امور روستایی

565 روستای فاقد سکنه در استان

مظفر: مهاجرت به روستاهای “سرآبتاوه”، “سروک”، “تلخسرو”،” بلهزار” و “مهریان” در حومه شهر یاسوج است که جهت ساماندهی امور این روستاها و جلوگیری از برخی مشکلات، مراحل الحاق این روستاها به شهر یاسوج در حال انجام و در این زمینه طرحی نیز تهیه شده است.

پربازديد