اميرحسين عزيزي

“متکدیان؛ هنجارشکنان اجتماعی”

سایت استان: امیرحسین عزیزی تکدی گری یکی  ازمسائل موردتوجه جامعه شناسان  است که باساختارهای اجتماعی فرهنگی وافتصادی جامعه ارتباط مستقیم دارد وازجمله زشت ترین مناسبات اجتماعی است .تکدی گری( یاهمان گدایی درزبان عامه) دودلیل عمده دارد 1- فقرونیارمالی که احساس میشودبالاترین دلیل این پدیده اجتماعی است  2- کسانی که نیازمندواقعی نیستند ولی  ازروی احتیاج وبه […]

پربازديد