اميرحسين عزيزی

کاش هرنماینده فقط یک بارمجلس میرفت 

سایت استان: امیرحسین عزیزی فقدان یا کمبود دولتمردانی ازاستان کهگیلویه وبویراحمد نقل هرمجلسی ازاندیشمندان استان است واتفاق نظردارند که این موضوع ازدلایل عمده عدم پیشرفت استان است که در واقع مقوله ای صحیح وبجاست. گفتن از توانمدیها ، پتناسیلهای انسانی، معادن زیرزمینی، طبیعت بکر و عناوینی چون شمالی در جنوب ، سرزمین چهارفصل و پایتخت […]

“ای برادر دست از دامان فرهنگ بازدار”

سایت استان: امیرحسین عزیزی فرهنگ مشتق ازدوکلمه فر+هنگ ، فربه معنی بالا و هنگ به معنی کشیدن ،وقاروسنگینی است پس کارفرهنگی بالاکشیدن وبه تعالی بردن انسان است . سالهاست که مقوله فرهنگ درجامعه وبه گونه ای دیگردراستان ما دستاویزی است برای شعاردادن وچماقی است برای کوباندن وتیغی است برای بریدن گرچه خود(چوخارخشک گنگریست که بای […]

پربازديد