اميررضا سالميان

“یک قـــرن صلـــح”

سایت استان: امیررضا سالمیان روز 24 آذرسال 92 شهرستان کهگیلویه شاهد یکی از تاریخی ترین روزهای خود بود روزی که مردم قدر شناس استان یکی از مردان نامی خود از تبار بزرگان و دلیر مردان را بر دستان خود و همراه با چشمان اشکبار به آغوش خاک سپردند پیامهای اخلاقی و اجتماعی فراوانی را از […]

پربازديد