امید

نشاط و امید از ایلم رخت بربسته/ خانه‌ای نیست که برای خودکشی جوانی عزادار نباشد

نشاط و امید از ایلم رخت بربسته/خانه‌ای نیست که برای خودکشی جوانی عزادار نباشد

پربازديد