امیرحشمت الله رحیمی بویراحمدی

شعر/ قول و قرار – غزل بومی از امیرحشمت الله رحیمی بویراحمدی

      شعر/ قول و قرار – غزل محلی از امیرحشمت الله رحیمی بویراحمدی شـو وُ رو هَفته وَ مَه ،قول قِرارِت چِه کُنم  –  دَمَه صُبح عِشـوَه نَکُن،نــازِ خیالِت چِه کُنم چه کِنُم نالِه کُنـم ،ناله ی فَرهـاد وُ شـرین –  تو زلیـخــایِ مَنی،یُوســــف حالِت چِه کُنم اِیزَنُم بُنگ وَ مال ، شِیــــرین فَرهــادِتَه […]

پربازديد