امیررضا خادم

مطلب انتقادی سایت کشوری بر علیه مدیر هم استانی

یکی از سایت های کشوری مطلبی را بر علیه مدیر هم استانی منتشر کرده است. این سایت، امیررضا خادم را متهم کرده که سید پندار توفیقی مدیر هم استانی را با استفاده از روابط اقتصادی  – فامیلی خود به عضویت هیئت مدیره استقلال تهران درآورده است. مطلب سایت تابناک در پی می آید: سرانجام هیأت‌مدیره و […]

پربازديد