انتخابات در کهگیلویه

انتخابات مجلس در کهگیلویه؛ برای دیارمان، خودمان و فرزندانمان…

سایت استان: سید حسن دانشی انتخابات همیشه در منطقه ما از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده است . این حساسیت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. دلیل اصلی این اهمیت ولی به احتمال بسیار, سطح پایین زندگی مردم و تاثیری است که ورود یک فرد از ایشان به یکی از بنیانهای قدرت در کشور می […]

پربازديد