انجمن شاهنامه

نقال برجسته ایران زمین میهمان انجمن شاهنامه

مرشد سید مصطفی سعیدی،شاهنامه خوان و نقال پیشکسوت از جمله چهره های نامی عرصه نقالی ایران زمین در یاسوج نقالی می کند.

پربازديد