انجمن هنرهای تحسمی

نگاهی به عملکرد انجمن هنرهای تجسمی استان

به همان اندازه که نقد سازنده و بدون غرض می تواند در اصلاح شیوه های مدیریتی موثر باشد، تعریف و تقدیر بجا از عملکرد خوب افراد هم می تواند اصول امور را تغییر دهد و مدیران دلسوز را قدر بگذارد و با بررسی فعالیت یک نهاد به جای مجیز بیهوده افراد، به ادامه عملکردهای مثبت […]

پربازديد