انسانیت

سپاس از نوع دوستی مخاطبان سایت استان*

سایت استان: محمود آرام پس از انتشار خبر  عمل ختنه نفس‌های کودک کهگیلویه‌ای را به شماره انداخت مخاطبان سایت استان در پی کمک به خانواده این کودک برآمدند و در این راه با کمک انساندوستانه گوشه ای از مصائب این خانواده را کم کردند. خانواده این کودک نیز از پیگیریهای آقایان دکتر مهدی غفاری، دکتر سعید […]

پربازديد