انعکاس صدای طبیعت

در هویت عکس ها…

سایت استان: عبدالرسول شریفی طبیعت و پیرامون در نظر همواره برای هنرمند بویژه نقاشان و عکاسان منبع بی پایان الهام و شگفتی بوده و هست و در این میان هنرمندان تماماً در صدد آن بوده اند که با رجوع و تعمق در این مسیر و به مدد شناخت و آگاهی تکنیکی روح سرشار از هیجان […]

پربازديد