انفجار گاز

انفجار خانه مرد روستایی در چنگلوای کهگیلویه

قطعی دو روزه شبکه سراسری گاز در برخی از روستاهای کهگیلویه و پس از آن برگشت گاز به شبکه باعث گردید همه اسباب و اثاثیه خانواده روستایی در دهستان چنگلوای کهگیلویه طعمه حریق شوند.

پربازديد