انگلیسی‌ها

ما سرافکنده‌ایم بدونِ رییس‌علی دلواری

صد سال از روزی که رییس علی با یاران وفادارش بوشهر را از دست انگلیسی‌ها پس گرفت می‌گذرد و هنوز هم بعدازاین همه سال، هر غروب آفتاب، زائر هدر، در قهوه‌خانه‌ی کاکی بوشهر، بلند می‌گوید:”شادی روحِ رییس علی صلوات بلند بفرستید”. رییس علی بعد از گذشتِ صد سال هنوز زنده است. اما در تهران، رییس […]

پربازديد