اگر زنگ انشاء بود؟

اگر زنگ انشاء بود؟

سایت استان: علیرضا کفایی پس از گزارش 100 روزه رئیس جمهور ، کیهان تیتر زد ” دولت در زنگ حساب انشاء خواند ” . البته مقاله مذکور را به دقت خواندم و به دنبال توجیه نویسنده آن مقاله برای تیتر انتخابی اش بودم اما دیدم فقط سخنان آقای روحانی را بازگو کرده است و تیتری […]

پربازديد