ایرانی

با کدام فهم از روشنفکری مخالفیم؟

1- در باره ی روشنفکری باید ابتدا به درستی واژه ها را تحلیل کنیم . دو واژه ی منور الفکری و روشنفکری نباید با هم یکی دانسته شوند. منور الفکری معادل انلایتنمنت (Enlightenment) است . این تعبیر در اواخر قاجار و اوایل مشروطیت بر سر زبان ها افتاد و ریشه ی آن را میتوان در […]

پربازديد