ایرج افشار

دفترچه خاطرات ایرج افشار و لویاتانی به نام دولت

سایت استان: امرالله نصرالهی دیر زمانی نیست که محمد رضا شفیعی کدکنی دوست نازنین و عزیز مرحوم ایرج افشار،ایرانشناس بزرگ، درباره دفتر یادداشت‌ها و کسان و دوستان و دلسوختگان عرصه فرهنگ که با آن مرحوم مراوده ای بی پایان داشتند در مقالی آورده است: هرکس که از دفتر مرحوم ایرج افشاربرگی بگشاید در آنجا فهرستی […]

پربازديد