بابکان

مسائلی مانند طایفه‌گری در یاسوج بر اجرای قانون تاثیرگذار است

مسائلی مانند طایفه‌گری در یاسوج بر اجرای قانون تاثیرگذار بوده و در برخی موارد باعث می‌شود تا آن به درستی اجرا نشود.

پربازديد