بادنگان

“آشتی در بادنگان”

سایت استان: جواد حیدریان چهارم اردیبهشت که کوهسار دنا به مخمل علفزارهای سردسیری سبز می‌شد، درنگی بود تا رخت سیاه از تن دو طایفه در بویراحمد به در‌آید و بعد از چهارسال کدورت و جدایی، دو ایل گرد یک اجاق جمع شوند و به رسم کهن الگوهای عشایر، سرود صلح بخوانند. چهارم اردیبهشت امسال چراغ […]

پربازديد