بازار مرغ

چرایی افزایش قیمت و کمبود مرغ در استان

در تمامی شهرها و استان‌ها مرغ از تمامی شهرها وارد می‌شود که مبادا بازار مرغ در یک استان یا یک شهر، تنها در انحصار عده خاص بیافتد تا از این طریق بتوانند قیمت را خود تعیین کنند و رفاه مردم رو بازیچه قرار دهند.

پربازديد