بازنشستگی سیاسی

«نگاهی به بازنشستگی سیاسی در ایران»

سایت استان: محسن خرامین در بزم دور یک دو قدح درکش برو/ یعنی طمع مدار وصال مدام را خیلی پیشترها بنا داشتم به موضوع بازنشستگی سیاسی در ایران بپردازم تا در نهایت نگارش این مقاله مقارن شد با صحبت های محمد خاتمی مبنی بر خداحافظی از قدرت:«نه قصد داشتم و نه دارم و نه زمینه […]

پربازديد