بازنگری

مطالعات طرح سد تنگ سرخ بویراحمد بازنگری می‌شود

مجری طرح ساخت سد تنگ سرخ بویراحمد گفت: مطالعات این سد با اهداف تأمین آب آشامیدنی و صنعت شهرستان‌های بویراحمد و دنا بازنگری می‌شو

پربازديد