بازی شهر

“بازی شهر”

سایت استان: سعید پرندوار از زمان تشکیل شورای شهر بارقه ای از امید بوجود آمد تا با حضور شورایی فعال و شهرداری کاری و کار بلد به عمران و نشاط شهرها امیدوار بود. انتخاباتی دیگر از طعم شورا و با پر حرف و حدیثی از نظر پارامترهاو روشهای انتخاب روبروست. اعضای شورای شهر در دوره […]

پربازديد