بختیار رضوانی

«شادکردن و بخشیدن هنر است»

در آستانه‌ی سال نو و رویش شکوفه های بهاری همانند بهار دل دانش آموزان فقیر و بی بضاعت را با دادن هدیه شاد کنیم. بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش زیک گوهرند چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی همه […]

پربازديد