بخش رود تلخ

آقای استاندار؛ پروژه های راکد بهمئی را دریابید

سایت استان: ابوتراب دهبانی پور وقتی در جامعه ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکارو بیش از800هزاارنفرنیروی متخصص اماده کاروجود داردبنابراین راح حل این موضوع بهبهود شرایط محیط کسب کاربرای ایجاد اشتغال وکاهش بیکاری است (دکتر روحانی رئیس جمهور) حد اقل انتظارات اقتصادی مردم وجوانان شهرستان بهمئی ازمسولین دولت تدبیر امیدواحیاء وپیگیری پروژه هایی که […]

پربازديد