برای عادل فردوسی پور

“برای عادل فردوسی پور”

سایت استان: خالق پارسه هزینه کردن و مایه گذاشتن از رهبری رویه ای است که طی سال های اخیر ، گروه ها و جریا ن های مختلف فکری برای منفعل کردن حریف در گرو کشی های سیاسی از ان استفاده و بعضا سوء استفاده کرده اند. «این برنامه ( نود) با بیانات رهبری مغایرت دارد» […]

پربازديد