“بقچه یا جوراب” مسئله این است

“بقچه یا جوراب” مسئله این است!

سایت استان: حمیدرضا صفایی “از نامه های ستاد خیلی کفری ام. روز وشب مدام از این کاغذها میفرستند و خواب راحت از چشم آدم میگیرند. بعضی هایش خیلی احمقانه و بیخودی است. تازه دارد با پاهای یخ کرده خوابم می برد که پیغام رسان از راه میرسد و می پرسد هفته قبل گروهان من چند […]

پربازديد