بنگاههای زود بازده

پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران

سایت استان:  *اسداله الوندی زاده اگر اقتصاد را به بدن انسان تشبیه کنیم و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد را به خون، می توان نتیجه گرفت که هر اقتصادی متناسب با ساختار فیزیکی و حجمی که دارد، به میزان مشخصی نقدینگی احتیاج دارد و اساساً تزریق پول به هر اقتصاد نیازمند شناخت ساختار آن اقتصاد […]

پربازديد