به داشته هایمان افتخار کنیم

به داشته هایمان افتخار کنیم

سایت استان: لهراسب محمدی در مطلبی که پیش رو دارید قصد داریم ذهن عزیزان خواننده را به موضوعی که مدتی است نقل بعضی از محافل است جلب نمایم. که بعضی اشخاص با غرض وارد این بحثها میشوند و تعدادی هم ناشی از توقعات کاذبی است که نمایندگان دورهای قبل برای افرادی خاص دراستان ما بوجود […]

پربازديد