بونگا

«بهشت بونگا را دریابید»

سایت استان: سید سعید مهریان بونگا بهشتی است پر از گنبدهای سبز درختان بلوط که من گاهی از دوزخ سوزان زندگی به آن پناه می برم. هرچند که نسیم روح نواز جنگل زخم های جانم را التیام می بخشد ولی دیدن زخم های ایجاد شده برپیکر جنگل، مرا بسیار رنج می دهد. وقتی می بینم […]

پربازديد