بیابان

یک «کلوخ» به خود یک سنگ به دیگران

«بیابان انگار ماشین تخریبش را برداشته و دارد ریش خاک ایران را می‌تراشد. رودهای پر از خشکی، به دریاچه‌ها و تالاب‌ها گندیده – مرده می‌ریزند. جنگل، رویای سبز و رنگ فراموش شده کودکان کویری است. زوال آغاز شده و طوفان، زمین غبار شده را شهر به شهر می‌گرداند و می‌پراکند.» این گزارشی واقعی از فردای […]

پربازديد