بیمه روستایی

18 هزار خانوار بیمه روستایی استفاده می کنند

18 هزار و 500 خانوار استان عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان،  و عشایر کهگیلویه و بویراحمد هستند. به گزارش سایت استان مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 500 خانوار طی سال جاری به اعضای این صندوق اضافه شدند. عیسی کریمی افزود: سهم بیمه شده برای عضویت در این […]

پربازديد