بی بی شاهتاب آرام

“سوگنامه ای برای یک مادر”

سایت استان: غریب واحدی پور (سوگ نامه ای برای بی بی شاهتاب آرام(بوذرجمهری) و همه مادران درگذشته) کسی که ناز مرا می کشید مادر بود / کسی که حرف مرا می شنید مادر بود کسی که در غم و اندوه و پریشانی / به درد های دلم می رسید مادر بود گهی خشونت و تندی، […]

پربازديد