تاریخ بهداشت و درمان دربویراحمد

تاریخ بهداشت و درمان در بویراحمد (بخش اول)

سایت استان: دکتر فیض الله سی سختی سرزمین بویراحمد همواره ، نیازمند و تشنه امکانات بهداشتی و درمانی بوده است . مردم این سرزمین از دیرباز گیاهان دارویی فراوانی را می شناختند و اطباء‌محلی در اکثر موارد برای کاهش آلام مردم می کوشیدند . با احترام به همه آنهایی که درجهت کاستن از دردها و […]

پربازديد