تاریخ بویراحمد غیر قابل دفاع است

یادداشتى بر «تاریخ بویراحمد غیرقابل دفاع است»1/ دکتر مندنی پور

به نام آنکه جان را فکرت آموخت   دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر                          کز دیو و دد  ملولم و انسانم آرزوست گفتم که یافت می نشود گشته ایم ما                             گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست  این نوشته که عنوانش را از غزل عارفانه جناب مولوی به عاریت گرفته، به آنانی پیشکش […]

پربازديد