تاریخ کاربرد سلاحهای شیمیایی در جهان

تاریخ سازی دروغین روزنامه تایمز از تاریخ کاربرد سلاحهای شیمیایی در جهان

سایت استان: نورمحمد حسینی سوق سرخط اصلی اخبار دررسانه ها ی ملی وبین المللی، حمله شیمایی در سوریه می باشد.کمتر انسان آزاده ای است که از این فاحعه دچار ناراحتی نشده باشد. ناراحت ترین افراد حال حاضر دنیا ،رزمندگانی هستند که سالهاست به عنوان مصومان شیمیایی ،همدم کپسول های اکسیژن سنگین وزنی است که کنار […]

پربازديد