تاییدیه تحصیلی

اقدام خلاف قانون شرکت پست استان و اصرار بر ادامه آن/ سند

بر طبق قراردادی که وزارت آموزش و پرورش با دفاتر پیشخوان منعقد کرده از تاریخ 3 شهریور 94 کلیه فرایند ارسال تاییدیه تحصیلی باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت گیرد اما با توجه به نبود برخی زیرساختها در استان، این قرارداد تا تاریخ 31 شهریور به تعویق افتاد و بعد از این تاریخ، شرکت پست استان نباید این فرایند را انجام دهد و خلاف قانون است.

پربازديد