تبلیغات زودرس شوراها در استان کهگیلویه وبیوراحمد

کارناوال انتخاباتی در کانال های تلگرامی

هر فرد یک گروه در تلگرام ایجاد کرده و کارناوالهای خودروهای گران قیمت که همواره در انتخابات این شهر یک معضل بود جای خود را به کارناوالی از دنبال کننده یا فالوورهایی می دهد که میزان اعتبار هر فرد را به رخ می کشند.

ریش سفیدانی که برای جمع آوری رای وقت و بی وقت دسته جمعی و تنهایی در خانه ها حاضر می شدند حالا جایشان را به ادمین هایی داده اند که دست و دلبازانه لیست تلفنشان را به عضویت گروه ها در می آورند و چنین به نظر می رسد که دایره نفوذ افراد را همین لیست های تلفن مشخص می کند.

پربازديد