تخلفات شهرداری

به بهانه تخلف یک نفر همه را از نان خوردن نیندازید

شهرداری تعدادی از شرکت های خدماتی پیگیری کارهای ثبت، شهرداری و نظام مهندسی را تعطیل کرد.

پربازديد