تقرب به نمایندگان؛ قانون اساسی استان!

تقرب به نمایندگان؛ قانون اساسی استان!

سایت استان: شهرام خادم گفتنی است دانشمندان و علمای حوزه ی جامعه شناسی پس از بررسیِ زوایا و ابعادِ مختلف و محتملِ سوژه ی مورد بحث، نتیجه را در قالب شکلی نمادین ارایه می دهند واز آن سمبل و مدلی خلق می کنندکه مبینِ ویژگی هایی از آن دست، می باشد. از این روش به […]

پربازديد