تقویی بهبهانی

تازیانه ای دیگر؛ پاسخی به آخرین جوابیه ی آقای تقوی بهبهانی

سرانجام جناب آقای مهندس تقوی که اندک مدتی دامن عزلت گزیده و دفتر از گفته ها شسته بود به میدان آمد و از نشیمن عزلت به برج عاج تفرعن و خودبینی جستی نمود و زمینیان را عتاب و خطاب نمود که ای تاریخ ناخوانده ها و فلسفه ناموخته ها ! «ابن منم طاووس علیّین شده […]

پربازديد