توافق ایران و قدرتهای جهان و ترس عربستان

“توافق ایران و قدرتهای جهان و ترس عربستان”

سایت استان: بهنام محمدپور واکنش برخی کشورهای منطقه درقبال توافق کنونی ایران در جای خود از برخی جهات دارای ارزش مداقه و بررسی در سطوح گوناگون امنیتی و اقتصادی و تاریخی می باشد.از جنبه ی تاریخی برخی اعراب منطقه از هیمنه ی تاریخی ایران در دوره باستان وپس از اسلام در سه دوره ی مثالی […]

پربازديد