توقيف

رسانه های کهگیلویه و بویراحمد در تنگنا

سایت استان:  شهرام خادم از آغاز به فعالیت دولت روحانی تاکنون نشریات چاپی و رسانه های الکترونیک زیادی به محاق توقیف رفته اند که در بسیاری از موارد وزیر فرهنگ و ارشاد از بی اطلاعی و بی اختیاری وزارت متبوعش در این اقدامات خبر داده است. اینکه چه نهادهایی در توقیف پی در پی رسانه های […]

پربازديد